Fristående

Fristående

En brandvarnare skyddar effektivt mot brandrelaterade olyckor. Den vanligaste typen är en varnare som detekterar och larmar vid rökutveckling. Våra fristående rökvarnare är optiska och det finns olika modeller med olika livslängd på batteri. Det vanligaste är den optisk rökvarnare med 10-års inbyggt litiumbatteri. Hur många rökvarnare du behöver beror på storleken på din bostad och hur många sovrum du har. Den fristående varnaren kan inte kommunicera med andra enheter eller koppla upp sig.

Visar alla 7 resultat

Vi använder cookies för att kunna personalisera innehåll och annonser, för att hantera sociala medier och analysera vår trafik. View more
Cookies settings
OK
Avböj
Villkor & personuppgifter
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active
Villkor och personuppgifter 1. Avtalsvillkor Detta dokument utgör Deltronic Security AB (org.nr. 556096-8348, nedan benämnt Deltronic) allmänna försäljningsvillkor och omfattar all försäljning, om inget annat avtalats mellan Kund och Deltronic från ovan angivet datum och ersätter tidigare av Deltronic publicerade försäljningsvillkor. Beställning av produkter och tjänster från Deltronic innebär samtidigt godkännande av våra allmänna försäljningsvillkor och gäller som avtal för alla leveranser till Kund om inget annat skriftligen avtalats mellan Kund och Deltronic. 2. Beställning av produkter och tjänster Kund kan beställa produkter och tjänster via mejl till order@deltronic.se, telefon eller via webbshop på hemsidan. Produkter som presenteras på Deltronics hemsida utgör Deltronics ordinarie sortiment. 3. Priser och frakt Aktuella priser finns att tillgå från vår försäljningsavdelning och kan ändras utan föregående avisering. Samtliga priser gäller inklusive miljöavgifter, men exklusive frakt och moms. Miljöavgifter bestäms av El-Kretsen och avser återvinning av varnare och batterier. Frakt tillkommer på samtliga leveranser. Den totala fraktkostnaden bestäms vid leveransen då det framgår vad försändelsen väger. Om försändelser ej mottages/hämtas ut av Kund och kommer i retur, sänds den iväg på nytt med ny debitering av frakt och returfraktkostnad. 4. Betalningsvillkor Betalningsvillkor är 30 dagar från fakturadatum för de Kunder som genomgått godkänd kreditprövning och betalar i tid. Faktura skall betalas så att fakturabeloppet finns tillgängligt på Deltronics bankkonto på förfallodagen. Vid försenad betalning har Deltronic rätt att ta ut dröjsmålsränta enligt räntelagen samt lagstadgad påminnelseavgift och eventuell inkassoavgift, innefattande indrivningskostnader. Fakturor skickas som pdf via mejl eller elektroniskt via InExchange. Om det finns tvivel om kundens betalningsförmåga, har Deltronic rätt att förkorta kredittiden eller kräva förskottsbetalning inför en leverans. Levererade produkter är Deltronics egendom intill full betalning erlagts. 5. Beställning och orderbekräftelse När kunden beställer varor eller tjänster av Deltronic accepterar kunden dessa Allmänna Försäljningsvillkor. Genom att acceptera villkoren förbinder sig kunden att följa villkoren i sin helhet. I annat fall åligger det kunden att snarast kontakta Deltronic. Vid orderläggning skickas ett ordererkännande via mejl. Bindande avtal mellan parterna kommer till stånd vid orderbekräftelse till kunden. Kunden ansvarar för att återkoppla till Deltronic om kunden ej mottager en orderbekräftelse eller om innehållet i den samma ej överenstämmer med kundens beställning inom 24 timmar. 6. Leverans Leverans sker med av Deltronic anlitad transportör med leveransvillkor; FCA. Risken för leveransen går över på kunden när produkten lämnas till transportören. Deltronic bär inte något som helst ansvar för leveransförsening som uppkommer utanför Deltronics kontroll. 7. Transportskador Kunden skall vid mottagandet kontrollera de levererade produkterna är fria ifrån transportskador. Transportskada skall på ankomstdagen anmälas till transportör samt till Deltronic (order@deltronic.se). Dolda transportskador som inte upptäckts, skall reklameras så snart det kan ske och under alla förhållanden inom en vecka från mottagandet av leveransen. Om kund inte reklamerar transportskador inom angivna tidsfrister förlorar kunden rätten att göra anspråk gentemot transportören och Deltronic. 8. Reklamation Kunden skall vid mottagandet kontrollera leveransen/produkten. För att få åberopa att en produkt/leverans är felaktig ska kund omedelbart efter att denne upptäckt felet reklamera det till Deltronic, dock senast 10 dagar från fakturadatum. Vid reklamation ska kund kontakta Deltronic via mejl till order@deltronic.se med fullständig specifikation om felets art. Vid retur av produkten skall frakten vara betald av kunden. Vid felaktig reklamation har Deltronic rätt att återsända produkten till kunden på kundens bekostnad. Returer ska återsändas väl förpackade i fullvärdigt emballage. Kunden står risken vid transport. Eventuella transportskador till följd av bristfällig emballering debiteras kund. Deltronic förbehåller sig rätt till produktkontroll av produkten samt debitering av testavgift om produkten inte skulle vara felaktig och reklamationen därmed inte accepteras. 9. Garanti Deltronic garanterar för dig som köpare att den levererade produkten kommer att vara fri från defekter i material, utförande eller design under normal användning och service under en period av 5 år om inte annat anges på produkten. Denna garanti kan inte överlåtas. Villkoren för denna garanti gäller inte om produkten har modifierats, demonterats, förorenas, skadats, försummats eller på annat sätt missbrukats eller om instruktioner i bruksanvisning inte har följts. 10. Ansvar Föreligger fel som Deltronic ansvarar för åtar sig Deltronic avhjälpa felet genom reparation, utbyte eller återbetalning. Deltronic är inte ansvarig för produkters kompatibilitet med kundens befintliga utrustning eller med andra produkter i Deltronics sortiment om det inte klart framgår av produktbeskrivningen. Deltronics ansvar vid fel i produkt är begränsad till vad som anges ovan och kunden kan inte rikta andra anspråk mot Deltronic med anledning av fel. Deltronic ansvarar under inga omständigheter för indirekta skador eller följdskador under nyttjandet av Deltronics produkter. Det totala ansvar som kan uppkomma för Deltronic gentemot kund (inklusive ansvar för handlingar eller underlåtenhet av Deltronics personal eller underleverantörer samt ansvar relaterat till prisavdrag, omleverans eller liknande) är begränsad till det pris som betalats av kunden för den felande produkten. 11. Länkar till andra webbsidor Länkar på Deltronics webbsida möjliggör för besökare att få fördjupad information. De länkade sidorna kontrolleras inte av Deltronic och Deltronic bär därför inget som helst ansvar för innehållet på sådana webbsidor eller innehållet i länkarna på sådana webbsidor. 12. Webbsida och immateriella rättigheter Innehållet på Deltronics webbsida äga av Deltronic Security AB. Informationen är skyddad genom marknadsföringsrättsliga och immaterialrättsliga lagar, vilket innebär att varumärken, firmanamn, produktnamn, bilder och grafik, design, layout etc. inte får kopieras eller på annat sätt användas utan skriftligt godkännande från Deltronic. Utskrift eller annan kopiering av materialet är tillåtet för eget bruk. 13. GDPR och personuppgifter I samband med kundens beställning kommer Deltronic att behandla personuppgifter som behövs för att kunna genomföra leverans och fakturering. Genom att kunden uppger leverans- och faktura-information vid beställningen av produkter så har kunden lämnat samtycke till att Deltronic får behandla deras personuppgifter. Personuppgifter som inte krävs enligt myndighetsbeslut kan när som helst återkallas av kunden. 14. Tillämplig lag och tvist Svensk rätt och svenska språket skall tillämpas på dessa Allmänna Försäljningsvillkor. Tvist angående tolkning eller tillämpning av dessa Allmänna Försäljningsvillkor skall slutgiltigt avgöras genom skiljeförfarande i Göteborg i enlighet med Västsvenska Handelskammarens Förtroenderåds regler om medling och skiljeförfarande. Deltronic har därtill alltid rätt att ansöka om betalningsföreläggande eller väcka talan beträffande utebliven betalning vid allmän domstol. 14. Force Majeure Deltronic har rätt att utan ersättningsskyldighet inställa, inskränka eller uppskjuta leverans i den mån fullgörande av leveransen omöjliggörs eller väsentligen försvåras eller fördyras på grund av omständigheter utanför Deltronics kontroll, såsom krigsliknande händelser, uppror och oroligheter, avbrott i allmänna förbindelser, import- och exportrestriktioner, laglig reglering eller annat påbud av myndigheter i Sverige eller utlandet, strejk, lockout, blokad eller annat arbetshinder, eldsvåda, explosioner eller annan olyckshändelse, eller för fel eller försening i tjänster från underleverantörer på grund av ovan nämnda omständigheter. 15. Övrigt Deltronic förbehåller sig rätten till ändring av samtlig information, innefattande men inte begränsad till, priser, manualer och specifikationer utan föregående avisering. Information lämnas med reservation för tryck och skrivfel, felaktigheter i specifikationer samt vid eventuell slutförsäljning. De uppgifter som finns på Deltronics webbsida utgör inte någon utfästelse om användbarhet, lämplighet eller garanti annat än där så är direkt angivet till kunden. Deltronic förbehåller sig rätten att när som helst ändra dessa Allmänna Försäljningsvillkor.
Save settings
Cookies settings